top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

przez Fundację Rozwoju i Integracji w Tychach Multiintegra

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej

RODO.

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/ Pana dziecka

zgłoszonego do udziału w projekcie ŚLĄSKI UNIWERSYTET DZIECI I MŁODZIEŻY jest Fundacja

Rozwoju i Integracji Multiintegra z siedzibą w Tychach (43-100) przy Al. Niepodległości 32,

telefon: 536-092-440, adres e-mail: sekretariat@multiintegra.pl.

2. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane w celu:

- realizacji łączącej strony umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

- dochodzenia i obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/ Pana dziecka są

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator

powierzył przetwarzanie danych do realizacji celów określonych w pkt 2 tj. podmioty świadczące

usługi księgowe, informatyczne, prawne, windykacyjne oraz usługi IT.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych i/ lub danych

osobowych Pani/ Pana dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca pobytu, numer PESEL,

data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

5. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka nie będą przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych

Pani/ Pana dziecka w sposób zautomatyzowany (w tym dane osobowe nie będą poddawane

profilowaniu).

7. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przechowywane przez

okres 5 lat od momentu rozwiązania/ wygaśnięcia umowy, dane przetwarzane w celu dochodzenia i

obrony roszczeń będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Przysługuje Pani/ Panu :

- prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

- prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20. RODO;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych- dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją ich

niepodania jest niemożliwość realizacji stosunku umownego i uczestnictwa w Projekcie.

bottom of page